การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ(ปริญญาตรี) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้แก่ นำโดย ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน อาจารย์นงลักษณ์ พรมทอง คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการ และดร.วินัย จันทร์เพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com