การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20160818_134140   วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธาน ดร.พิมพิกา ทองรมย์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ และผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com