การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปศาสตร์

226042

     วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ปริญญาตรี) คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ และผศ.ดร.สิริพร อั้งโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com