การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรประมง (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

IMG_1265

   วันจัทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ ประมง (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย ผศ.ดร.มณฑล  อนงค์พรยศกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการ และดร.มนทิพย์  ล้อสุริยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com