การตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

       วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 มทร.ธัญบุรี จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้แก่ เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (ปริญญาตรี) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สินีนาถ เลิศไพรวัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจเป็นกรรมการ และผศ.สมควร สนองอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com