โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1

      วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ของคณะ/วิทยาลัย โดยมุ่งเน้นแนวทางและกระบวนการแสวงหาความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณธวัช หมัดเต๊ะ ที่ปรึกษาวิทยากรด้านการจัดการความรู้เพื่อสร้างการเปลี่ยแปลง(วิทยากรอิสระ) เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 08.30 -17.00 น.

ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(Knowledge Management) ระยะที่ 1

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com