โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน “การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558” โดย ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ  ได้แก่  กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและสารสนเทศ  และสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com