โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

การประชุมถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
กุมภาพันธ์ 10, 2017
โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1
กุมภาพันธ์ 28, 2017