โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1

โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน
กุมภาพันธ์ 21, 2017
โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 1
มีนาคม 1, 2017