โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1

             วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA ได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน เป็นประธานการประชุม

 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com