ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประจำปีการศึกษา 2559

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com