ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
สิงหาคม 22, 2017
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2560
ตุลาคม 1, 2017