มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

         วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดี  และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com