โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2)  จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(อาคาร 35)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี มทร.อีสาน เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ และได้รับได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานในพิธีเปิดและให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ และในปี พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 12 ต่อไป

                 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายประเภท ได้แก่ การประกวดผลงานแนวปฏบัติที่ดีของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี 8 ชุมชนนักปฏิบัติ   การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบความคิด CDIO   กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดนิทรรศการวิชาการ และการแสดงและจำหน่ายสินค้า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0”

                 

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com