โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

            เมื่อวันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ประเด็นและปัญหาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยากร ได้แก่ ผศ.สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และ ผศ.มาลี จตุรัส คณะบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมเมธาวี  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com