โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

                   ระหว่างวันที่  21 – 23 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยในกำกับ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อกำกับ ติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน” ณ โรงแรมซีบีดีทู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com