โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

       วันจันทร์ที่  26 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่  2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย  โดยวิทยากร  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี จตุรัส  คณะบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

           ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com