มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีล้านนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

         เมื่อวันจันทร์ที่  21  พฤษภาคม 2561  คณะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

        ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการเปิดประชุม โดยมี นางสาวปิยวรรณ  สนธิโสมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และผู้แทนจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมสาสตร์  เข้าร่วมการประชุม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com