โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 3

               เมื่อวันศุกร์ที่  1 มิถุนายน 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการจัดการความรู้  ในปีการศึกษา 2560  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์  รองอธิการบดี  เป็นประธานในการเปิดโครงการ วิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี  วิทยาการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ รองศาสตราจารย์วสันต์ กันอ่ำ คณะบริหารธุรกิจ ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com