โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยที่ 1 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องวิคตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย และ รศ.วสันต์ กันอ่ำ เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com