โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยที่ 1 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวิคตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com