วันที่ 9-10 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โดยมี  1. ผศ.ปราณี        พรรณวิเชียร        ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.อาณดี     นิติธรรมยง         กรรมการ

3. ผศ.นฤตย์         นิ่มสมบุญ          กรรมการ

4. ผศ.ดร.กุสุมา      ดำพิทักษ์           กรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com