วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้  1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.รองศาสตราจารย์ ดร.วาริศา พลายบัว  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ 3.รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย จาก มทร.ธัญบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com