วันที่ 17-18 กันยายน 2563 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้        1.รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ  2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ จาก มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการ 4.รองศาสตราจารย์ วสันต์ กันอ่ำ จาก มทร.ธัญบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com