สิงหาคม 17, 2022

การประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
ธันวาคม 16, 2021

การประชุมติดตามการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (สมศ.) ครั้งที่ 2/2564

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 16, 2021

ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ของกองนโยบายแผน

ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึก […]