โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

       วันจันทร์ที่  26 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่  2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย  โดยวิทยากร  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี จตุรัส  คณะบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

Read more

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

            เมื่อวันอังคารที่  13  กุมภาพันธ์  2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ประเด็นและปัญหาในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา โดยวิทยากร ได้แก่

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com