รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด

2.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ

3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

4.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน

6.บัณชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี

7.เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ)

9.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นานาชาติ)

10.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)

11.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)

12.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

13.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com