รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี

2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ

4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา

5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com