พฤษภาคม 24, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
กุมภาพันธ์ 19, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 7 วันที่ 15-16 ก.พ.67 ผลลัพธ์

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มกราคม 19, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ วันที่ 18-19 ม.ค.67

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 22, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” วันที่ 21-22 ธ.ค.66

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 15, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
ตุลาคม 31, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Report Writing” กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรการเขียนรายงานการประเมินตนเอง หมวด 3 ลูกค้า

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กันยายน 5, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน กิจกรรมที่ 10

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
สิงหาคม 31, 2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สู่การพัฒนาคุณภาพงาน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]