มิถุนายน 17, 2024

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
พฤษภาคม 24, 2024

การประชุมปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 พ.ค.67

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤษภาคม 14, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 ครั้งที่ 3/2567 วันที่ 14 พ.ค.67

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
พฤษภาคม 13, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 13 พ.ค.67

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มีนาคม 11, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 11 มีนาคม 2567

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 21, 2024

ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2567

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]
กุมภาพันธ์ 13, 2024

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ ด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ปี 2567 มทร.ธัญบุรี วันที่ 12 ก.พ.67

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มกราคม 3, 2024

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
ธันวาคม 15, 2023

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเสียงของลูกค้า มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ท […]