มิถุนายน 17, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิถุนายน 2567)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มิถุนายน 17, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (วันที่ 14 มิ.ย. 67)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
มิถุนายน 17, 2024

การประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
มิถุนายน 6, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
มิถุนายน 4, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย.67

กำหนดการโครงการ AUN-QA Imp […]
มิถุนายน 4, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.67

กำหนดการ  โครงการอบรมเชิงป […]
มิถุนายน 4, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พ.ค. 67

พฤษภาคม 24, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Implementation and Outcomes-Based Education (OBE) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.67

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
พฤษภาคม 24, 2024

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเสียงของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ระดับคณะ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]