รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย

6.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

7.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรมคอมพิวเตอร์

9.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

10.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมพลาสติก

11.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

12.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

13.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

14.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ

15.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

16.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

17.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

18.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

19.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ

20.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

21.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

22.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

23.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

24.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

25.วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

26.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) สาขาวิชาพลังงานและวัสดุ

27.วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วศ.ด.) สาขาวิชาไฟฟ้า

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com