รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะclick_icon

ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

1.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาเครื่องหนัง

2.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ

3.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะไทย

4.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาจิตรกรรม

5.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

6.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาประติมากรรม

7.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

8.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

9.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบภายใน

10.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา

11.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาหัตถกรรม

12.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาดนตรีสากล

13.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

14.ศึกษาศษสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

15.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com