การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2559 นำโดย รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com