แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์เพิ่มเติมฯ ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวบ่งชี้ของเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เพิ่มเติม) ระดับคณะ  ตามอัตลักษณ์และบริบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่  

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com