ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

โครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online

         วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการจัดโครงการอบรมการรายงานข้อมูลผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้วยระบบ CHE-QA Online ที่ทางคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณ การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE-QA Online) และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงาน การศึกษาของคณะกรรมการ ณ ห้อง 806

Read more

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2560

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com