การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม

กันยายน 8, 2018

การตรวจประเมินระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

FollowShare
พฤศจิกายน 6, 2017

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
ตุลาคม 4, 2017

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
กันยายน 1, 2017

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

FollowShare
เมษายน 22, 2016

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

FollowShare
กรกฎาคม 11, 2013

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556

 ภาพการตรวจประเมินคุณภาพกา […]