การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

     สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2558   ซึ่งกำหนดการตรวจประเมินฯ ในระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม, 13-14 ตุลาคม และ 20-21 ตุลาคม 2559

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

       วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงานสนับสนุนในส่วนที่รับผิดชอบ ได้แก่ กองคลัง กองบริงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com