ลำดับการส่งรายงาน SAR ในระบบ CHE QA 3D

             สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รวบรวมข้อมูลในการส่งรายงาน SAR เข้าระบบ CHE QA 3D และได้ดำเนินการจัดอันดับในการส่งรายงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ทำการส่งรายงาน SAR เข้าระบบ CHE

Read more

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 2. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 3. เรื่อง แนวทางการบริหารเกรฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558

Read more

การประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 โดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com