ธันวาคม 2558

มกราคม 1, 2016

ลำดับการส่งรายงาน SAR ในระบบ CHE QA 3D

             สำนักประกันคุ […]
ธันวาคม 15, 2015

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 1. […]
ธันวาคม 8, 2015

การประชุมสรุปผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 และเพื่อเลือกแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

        เมื่อวันศุกร์ที่ 4 […]