รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6. คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสุขภาพควางามและสปา    

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม 2.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยว 2.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการโรงแรม 3.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาเครื่องหนัง 2.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ 3.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะไทย 4.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาจิตรกรรม 5.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 6.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาประติมากรรม 7.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 8.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 9.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 6.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 7.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน 6.บัณชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 7.เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 9.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 3.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 5.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 7.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8.ปรัชญาดุาฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็น

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com