รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน 6.บัณชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 7.เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 9.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

Read more

รายงานผลโครงการสัมมนา การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา เครือข่ายประกันคุณภาพ 3 มหาวิทยาลัย

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com