รายงานการปรเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 3.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 5.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 7.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8.ปรัชญาดุาฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็น

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 3.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร 4.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 5.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 6.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 7.คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(คศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาประมง 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาการผลิตพืช 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 6.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม 2.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read more

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต(พทป.บ.) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสุขภาพควางามและสปา

Read more

รายงานการประเมินตนเอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม 2.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยว 2.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการโรงแรม 3.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาเครื่องหนัง 2.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ 3.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะไทย 4.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาจิตรกรรม 5.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 6.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาประติมากรรม 7.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 8.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 9.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.)

Read more

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม 6.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 7.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.)

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com