ข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558

Read more

การประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA)

           เมื่อวันอังคารที่  19  เมษายน 2559  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน (AUN-QA) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ ตามผลการดำเนินงานในปีการศึกษา  2558  ในตัวบ่งชี้ที่ 1-3  ตามเกณฑ์ AUN-QA  Version 3.0 ของหลักสูตร

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com