sriwarin lerdwilai

มิถุนายน 7, 2014

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare
มิถุนายน 7, 2014

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ.๒)

FollowShare
มิถุนายน 7, 2014

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ปีการศึกษา 2555 (สมศ.๑)

FollowShare
สิงหาคม 13, 2013

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

         ประกาศมทร.ธัญบุรี […]
สิงหาคม 11, 2013

12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ

FollowShare
เมษายน 22, 2013

ภาพบรรยากาศเครือข่าย 3U ไปศึกษาดูงาน Asean University Network Quality Assurance ณ ภาควิชาวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เครือข่ายประกันคุณภาพการศึ […]
เมษายน 5, 2013

ภาพบรรยากาศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

     รศ.ดร.ปัญญา มินยง อธิ […]
มีนาคม 26, 2013

กำหนดการ Pre-Audit ปีการศึกษา 2555

FollowShare
มีนาคม 25, 2013

ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพนักศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (มทร.ธัญบุรี, มศว. มจพ.)

บรรยากาศการสัมมนาเครือข่าย […]