AUN-QA

เมษายน 27, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 25, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 26 เมษายน 2565

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แ […]
เมษายน 25, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผ […]
มกราคม 27, 2022

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA ‘กิจกรรมอบรมเกณฑ์ AUN-QA Overview (Version 4.0)

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
พฤศจิกายน 5, 2021

ประชุมเพื่อพิจารณาใช้เกณฑ์ AUN QA และเกณฑ์อื่นๆ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564-2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]