ภาพกิจกรรม

กันยายน 2, 2014

“โครงการอบรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ระยะที่ 1” วันที่ 2 กันยายน 2557

 
สิงหาคม 8, 2014

การตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2556

มิถุนายน 26, 2014

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

กุมภาพันธ์ 27, 2014

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงบ่าย)

กุมภาพันธ์ 27, 2014

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน(ช่วงเช้า)

กุมภาพันธ์ 21, 2014

ภาพการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

กุมภาพันธ์ 17, 2014

ภาพโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

กุมภาพันธ์ 17, 2014

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กุมภาพันธ์ 3, 2014

ภาพบรรยากาศประชุมชี้แจงรายละเอียดร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพรอบสี่