การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560

        ระหว่างวันที่  22-26  ธันวาคม  2560  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน  โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมินฯ จำนวน  4  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ 

Read more

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

Read more

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

Read more

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

Read more

แบบฟอร์มRT-ERM การบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557

Read more

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

Read more

องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

Read more

รายละเอียดเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ทั้งระดับสาขา/ภาควิชา คณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

 

Read more

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Students : FTES) ประจำปีการศึกษา 2556

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com