การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556

ธันวาคม 27, 2017

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560

        ระหว่างวันที่  22- […]
มิถุนายน 30, 2014

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

FollowShare
มิถุนายน 26, 2014

ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare
มิถุนายน 13, 2014

แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare
มิถุนายน 10, 2014

แบบฟอร์มRT-ERM การบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557

FollowShare
มิถุนายน 10, 2014

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare
มิถุนายน 7, 2014

องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 มทร.ธัญบุรี

FollowShare
มิถุนายน 7, 2014

รายละเอียดเนื้อหาในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ทั้งระดับสาขา/ภาควิชา คณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556

  FollowShare
มิถุนายน 7, 2014

จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

FollowShare