โครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1

             วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN QA) ระยะที่ 1 เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN QA

Read more

โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน “การวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558” โดย ผศ.ไพบูลย์  แย้มเผื่อน ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more

การประชุมถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

           วันพฤหัสบดีที่  9  กุมภาพันธ์  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนการบริหารความเสี่ยงจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558  และหารือการกำหนดประเด็นที่คณะ/วิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เวลา  09.00-16.30  น.  ณ ห้องประชุมรัตตอุบล

Read more

การประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

                  วันพุธที่  8  กุมภาพันธ์  2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาการประชุมถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา  2558  และหารือการกำหนดประเด็นที่คณะ/วิทยาลัยต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนการดำเนินการจัดการความรู้ให้เป็นไปตามระบบ  ตั้งแต่เวลา  09.00-16.30

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร.+2 ครั้งที่ 10

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2)  จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 “การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Knowledge

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com