รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6. คณะบริหารธุรกิจ 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9.

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาประมง 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาการผลิตพืช 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 2.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 3.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 4.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 5.คหกรรมศาสตรบัณฑิต(คศ.บ.) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 6.คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(คศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 2.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 3.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 4.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 5.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 6.เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 7.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 8.ปรัชญาดุาฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็น

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด 2.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการ 3.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 4.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการเงิน 6.บัณชีบัณฑิต(บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี 7.เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 8.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) สาขาวิชาการตลาด (นานาชาติ) 9.บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเคมี 2.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ 4.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 5.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 8.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ 9.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะไทย 2.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาจิตรกรรม 3.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 4.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาประติมากรรม 5.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 6.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 7.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชาออกแบบภายใน 8.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 9.ศิลปบัณฑิต(ศล.บ.)

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการท่องเที่ยว 2.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาการโรงแรม 3.ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรม 2.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(สถ.บ.) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

Read more

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ 1.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 6.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7.อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 8.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 9.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com