โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่ 3

             เมื่อวันอังคารที่  27 มีนาคม  2561  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPex ) รุ่นที่

Read more

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 2

       วันจันทร์ที่  26 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่  2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการกำหนดประเด็นการบริหารความเสี่ยงของคณะ/วิทยาลัย  โดยวิทยากร  ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี จตุรัส  คณะบริหารธุรกิจ  ณ  ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

                   ระหว่างวันที่  21 – 23 มีนาคม 2561 สำนักประกันคุณภาพจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com