ภาพกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

Read more

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

         วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  โดย ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด  รองอธิการบดี  และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

Read more

โครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge Management) ระยะที่ 3 การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย

           วันพฤหัสบดีที่  17  สิงหาคม 2560  สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Knowledge management) ระยะที่ 3 : การประกวดผลการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีดังต่อไปนี้  

Read more
Uses wordpress plugins developed by www.wpdevelop.com