ประชุม

พฤษภาคม 26, 2023

ประชุมชี้แจงแนวทางการคำนวณค่า FTE ของอาจารย์และนักศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA

ดร.ประภาพร พงษ์ไทย ผู้อำนว […]
เมษายน 24, 2023

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2566

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ธันวาคม 23, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
ตุลาคม 14, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 6/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
กันยายน 22, 2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 4/2565

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมกา […]
สิงหาคม 30, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]
มีนาคม 31, 2022

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
มีนาคม 2, 2022

ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 1/2565

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพ […]