ภาพกิจกรรม

พฤษภาคม 2, 2019

การประกวดการบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนั […]
เมษายน 9, 2019

ทำบุญสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 2562

9 เมษายน 2562 สำนักประกันค […]
เมษายน 5, 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระยะที่ 2

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา […]
เมษายน 3, 2019

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ลงพื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ร […]
เมษายน 3, 2019

โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ […]
เมษายน 1, 2019

โครงการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผ […]
มีนาคม 26, 2019

โครงการกำกับติดตามการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 1

ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผ […]
มีนาคม 25, 2019

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา เข้าเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สิริแข […]
ธันวาคม 14, 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน TQR ระยะที่ 1 การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ที่เข้าเกณฑ์ TQR เพื่อขอขึ้นทะเบียน TQR (กลุ่มวิทยาศาสตร์)

เมื่อวันที่ 13 – 14 […]